17 December, 2017

လ၀က၏ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေပၚ အယံုအၾကည္မဲ့ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား

၁။ ႏုိင္ငံ၏အေနာက္ဖက္တံခါးေပါက္က ျပႆနာ အမည္ ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေမွာ္၀န္းသား ဦးခင္ညႊန္႔က ထုတ္ေ၀ ခဲ့ရာ ထုိစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၁/၁၂)တြင္ အာဏာရ ပါတီျဖစ္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕က ၎တုိ႔ ပါတီအား ေထာက္ခံသည့္အမတ္ဦးေရ တုိးပြားေရးကုိ ရည္သန္လ်က္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားသုိ႔တရားမ ၀င္ခုိး၀င္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား စီစစ္မႈမျပ လုပ္သည့္ အျပင္ ၁၉၅၅/၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္ ကုိ လည္း ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။
၂။ လ၀ကဦးစီးမွဴးမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးသည့္ လ၀က ဦးစီးမွ အၿငိမ္းစားအရာရွိ ကေလာင္ရွင္ ေထရေအာင္က ”ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား NVC Card ဘယ္လုိရည္ရြယ္ ထုတ္ေပးတာလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားပုိ႔ခ်သည့္ေဆာင္ပါးတြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ျပား ထုတ္ေပး ခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရးသားပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။
“၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ ေပးေရး စီမံခ်က္သည္ ထုိကာလ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မူအတုိင္း၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ဳိးအစားလက္မွတ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိင္ေဆာင္ မဲေပးႏုိင္ေရးကုိဦးတည္၍ တုိးေတာင္း ေသာအခ်ိန္ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသျဖင့္ ေသခ်ာ စိစစ္ႏုိင္မႈမရွိဘဲ အလ်င္စလုိထုတ္ေပးခဲ့ရပါသည္။
ထုိအထဲမွ အခ်ဳိ႔ကုိအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရသည့္အခါတြင္ ဥပေဒလုပ္ ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားမျပည့္စံုေၾကာင္း ေပၚေပါက္၍ ဒြိဟသံသယ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိသူမ်ား၏ သားသမီး ၊ ေျမးတု႔ိအတြက္  ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဆက္လက္ဒြိဟသံသယျဖစ္ ရျခင္းသည္ ကာယကံရွင္မ်ားအတြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအတြက္ မႏွစ္သက္ဖြယ္၀န္ထုတ္၀န္ပုိးျဖစ္ရပါသည္။
ထုိအေၾကာင္းအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဒြိဟသံသယကင္းရွင္္းေသာ ခုိင္မာ ေသခ်ာသည့္ ေနာင္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ မလုိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္  ၿမဳိ႕နယ္႐ံုးက အမႈတြဲတည္ေဆာက္၍ ပဏာမစိစစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္္းေဒသႀကီး အဆင့္ ၊ ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳဳပ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ  အဆင့္ဆင့္တုိ႔ျဖင့္ပါ ေပါင္းစီးေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဗဟုိအဖြဲ႕၏  အဆံုးအျဖတ္ခံျခင္း ေစျခင္းကုိပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃။ ေမွာ္၀န္းသား ခင္ညြန္႔သည္ န၀တအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး(၁) တာ၀န္ႏွင့္အတူ လ၀က၏မူ၀ါဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္ကုိပါကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သူျဖစ္ရာ ၁၉၅၅ မွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အတြင္းက အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားကိုနွစ္ေပါင္း ၃၀ျကာ  ကုိင္ေဆာင္ ရရွိခဲ့ၾကေသာျပည္သူေပါင္း (၅)သိန္းခန္႔အား ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက ႏုိင္(၂) ပံုစံျဖင့္ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးျခင္း မရွိဘဲ ၎တို႔ကုိင္ေဆာင္ ထားၾကေသာ လ၀ကပံုစံ(၂) အမတမ်ားကုိ သိမ္းဆည္း ေစၿပီးလ၀ကပံုစံ(၃)ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိသာ ထုတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ၁၉၈၉/၉၀ အတြင္းကပင္ ႏုိင္(၂)ပံုစံျဖင့္ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထား သူမ်ား ကုိ ႏုိင္ ၆(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ကိုစိစစ္ထုတ္ ေပးျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ (တရားမ၀င္ ခုိး၀င္ေသာဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ား အျဖစ္ န၀တအတြင္းေရးမွဴး(၁)က ထုိစဥ္ကပင္ သတ္မွတ္ ယူဆခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထား ခဲ့သူ လူ(၅)သိန္းခန္႔ကုိ ႏုိင္ ၆(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္မေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎၏စာအရေတြ႔ရွိရပါသည္။)
၄။ ေထရေအာင္၏ေဆာင္းပါးတြင္ ႏုိင္္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ၁၉၈၉/၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက တုိေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္း ေသခ်ာစြာစိစစ္မႈ မရွိဘဲ အလ်င္စလုိထုတ္ ေပးခဲ့ရပါသည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ေမွာ္၀န္းသား၏စာအုပ္ပါ တုိင္းတစ္ပါးက ရခုိင္ျပည္နယ္ သုိ႔ ခုိး၀င္လာသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းေနသူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္ လက္ေတြ႕ ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ ၆(က)ေပ်ာက္ဆံုး၍ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၎၏သားသမီး(၁၀)ႏွစ္ ျပည့္၊ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ႏုိင္ကတ္ေလွ်ာက္ထားရာ တြင္ျဖစ္ေစ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစံုအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၊  ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကုိ အဓိကထား ျပန္လည္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၅။ ၁၉၅၅/၅၆ ခုႏွစ္က သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမတ  ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ေသခ်ာစြာစိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္း(၃၅)ႏွစ္ အၾကာ လ၀ကတြင္ တာ၀န္ရွိသူက
ျပန္လည္ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း သည္ ၁၉၅၅/၁၉၅၆ အတြင္းက လ၀က၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း တရားမ၀င္ဟုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆံုးျဖတ္ရာက်ေရာက္ေနပါသည္။
        ထုိ႔အျပင္ ၁၉၈၉/၉၀ အတြင္းက ႏုိင္ ၆(က) ကုိ လူမ်ဳိးအသီးသီးမွမြတ္စလင္ႏွင့္  ဟိႏၵဴမ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ အလ်င္စလုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)နီးပါးခန္႔ အၾကာ လ၀ကတြင္ တာ၀န္ရွိသူက ျပန္လည္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ခဲျပီး ႏုိင္ ၆(က) ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ သံသယ စာရင္း ေရးသြင္းထားျခင္းမွာလည္း  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဆံုးျဖတ္ရာ က်ေရာက္ေနပါသည္။
၆။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ Pilot Project အျဖစ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ေတာ ႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ကုိေကာက္ခဲ့ရာ
– ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း (၈)ႏွစ္အထိ  ေနထုိင္ဖူးသူမ်ားမိဘပါးဘိုးဘြား၄ဦးနွင့္တကြမိမိကိုယ္တိုင္ျပည္တြင္းေမြးဖြားေနထိုင္ျပီးသူမ်ားႏွင့္၎တုိ႔မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ  ဥပေဒႏွင့္အညီ ေမာင္ေတာ (MDW)
အကၡရာေနာက္တြင္ ဂဏန္း(၆)လံုးျဖင့္  ပံုစံ(၁)တြင္ မွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ လူမ်ဳိးကုိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး၊ “ပ”လူမ်ဳိး၊ “တ”လူမ်ဳိးစသည္ျဖင့္ ေရးသြင္းေပးခဲ့ပါသည္။ (“ပ”လူမ်ဳိးဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု လူမ်ဳိး၊ “တ”လူမ်ဳိးဆုိသည္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိျဖစ္္သည္။) (လႊတ္ေတာ္ တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဒၚေအးညြန္႔ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးတုိ႔၏ အေမးအေျဖ ကုိၾကည့္ပါ။)
– ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံက ၀င္ေရာက္လာၿပီ းရခုိင္ျပည္တြင္  အၿမဲေနထုိင္ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရလွ်င္ (MDW)ေနာက္ကဂဏန္း(၅)လံုးျဖင့္ ပံုစံ(၁)တြင္ မွတ္ပံုတင္ေပး ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဂဏန္း(၅)လံုးပါ ႏုိင္ငံျခားသား(၂၀၀၀)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
– Pilot Porject ဆုိသည္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားစုစည္းၿပီး ေသခ်ာစြာေကာက္ခံခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ ေမွာ္၀န္းသားတင္ျပသကဲ့သုိ႔  ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ခုိးသြင္းၿပီး အမတ ကုိင္ေဆာင္ေစ
ခဲ့သည္ ဆုိျခင္းမွာ  အေထာက္အထားမဲ့ ေျပာဆုိျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
– ေမွာ္၀န္းသားစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၇)တြင္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္က ဘဂၤါလီဦးေရ (၁၀၉၆၄၅)ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ထုိစဥ္က ရခုိင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Paton ၏ (၉-၆-၁၈၂၆)ရက္စြဲပါ အစီရင္ခံစာပါ
ဂဏာန္းႏွင့္နီးစပ္သျဖင့္ အျငင္းပြားရန္  မရွိေသာ္လည္း ထုိအေရအတြက္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူဦးေရ၏ (၃၀)ရခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။  ဗမာ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ရခုိင္(၆၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသျဖင့္ ထုိမြတ္စလင္မ်ားမွာရခုိင္လူမ်ဳိး၏ ထက္၀က္သာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
– ပံုစံ(၁)တြင္စာရင္းသြင္းၿပီး အမတ ထုတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ အမတအေရအတြက္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူဦးေရ၏ (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ခဲ့ျခင္းရွိမည္ဆုိပါက
ေမွာ္၀န္းသား၏စြပ္စြဲခ်က္ကုိ လက္ခံႏုိင္ရန္ရွိေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔(၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းပင္ မျပည့္ဆုိပါက ၎သည္ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္စြပ္စြဲခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ယူသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
– ေမွာ္၀န္းသားက ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္၏ လူဦးေရ(၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မြတ္စလင္ျဖစ္ေၾကာင္း  စာရင္းဇယားအရေတြ႕ရွိရပါလွ်င္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏  အမိန္႔ေတာ္တမ္းႀကီး အတြဲ(၂)တြင္ေဖာ္ျပ ထား ေသာသီးျခားျပန္တမ္းပါ  ပသီကုလားမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ပင္ ထည့္သြင္း  ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ ၁၉၈၉/၁၉၉၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေနာက္ႏွစ္(၃၀)နီးပါးအၾကာတြင္ လက္ရွိ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားကတဖန္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ရရွိထားသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး ပံုစံ ႏုိင္ ၆(က)ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဆုိပါက ထုိကတ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍  ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ၀ယ္ယူ
ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထမ္းေဆာင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ရာထူးမ်ားရရွိခံစားခြင့္ရွိေသာပင္စင္အပါအ၀င္ အခြင့္အေရးအရပ္ရပ္တုိ႔အျပင္ သားစဥ္ေျမးဆက္ပါ  မက်န္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသးေသာ NVC Card ျဖင့္စိစစ္ခံရမည္သူမ်ားဘ၀သုိ႔ က်ေရာက္  သြားမည္ ဆုိ ပါလွ်င္ လ၀ကကုိမည္သူက အယံုအၾကည္ ရွိပါေတာ့မည္နည္း။

၈။ NVC Card ကုိင္ၿပီး ေနာက္အႏွစ္(၃၀)အၾကာ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ NVC Card  ကိုင္ခဲ့ျခင္းမွာမွားယြင္း သျဖင့္ FRC လက္မွတ္ျဖင့္ လဲလွယ္ရန္ ေျပာဆုိသူမ်ားသည္  ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေျခရွိသျဖင့္ လ၀ကကုိ ျပည္သူမ်ားက  အယံုအၾကည္ မဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိပါသည္။
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.