15 October, 2017

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မွ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ Arria Formula အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မွ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ Arria Formula အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း(၁၃- ၁၀-၂၀၁၇ )
Image may contain: 2 people, people sitting
Image may contain: indoor

(၁၃- ၁၀-၂၀၁၇ )
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား
ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးသည့္ အတြက္ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လြန္စြာခက္ခဲသည့္ ျပႆနာ တစ္ခု အား ေျဖရွင္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၂) လ ေက်ာ္ ကာလ အတြင္း ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္အေနျဖင့္ မနားမေန ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကိုရွာေဖြရန္ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသ ျပင္ပရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ ယေန႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ ဟာ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရသည့္ အရင္းအျမစ္ က ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ သုေတသနျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၎၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈဟာ မိမိတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားေနရ သည့္ ယထာဘုတက်မႈ မရွိသည့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ လြန္စြာ ကြာျခားပါတယ္။
ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥသည္ မည္မၽွ႐ႈပ္ေထြးၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသည့္ ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ုံစိုက္မႈျဖစ္လာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္သည္ကို ၎၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈက ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈက လြန္စြာႀကီးမားပါတယ္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားက ဤအေျခအေနကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။
ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔၊ ဒီစိန္ေခၚမႈမ်ားဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ သကဲ့သို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းျဖင့္လည္း ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ နားလည္ေပးမႈ၊ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား အေပၚ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး လမ္းျပေျမပုံ တစ္ခု အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ ခိုင္မာစြာ ယုံၾကည္ပါတယ္။
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ္မတီကို လိုအပ္ေသာ အႀကံမ်ား ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ၿပီး ေလးစားရသူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ နည္းလမ္းရွာေဖြရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း အျခားေဒသမ်ား တြင္ မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္ ကိုလည္း ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ပါတယ္။ 
ဒီတာဝန္ဟာ လြန္စြာမွ ႀကီးမားလွပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔အေျခအေနအေပၚ သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး၊ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္း စဥ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္အားေပး ေထာက္ခံၾကရန္လိုအပ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူထားၿပီး ဆက္ဆံ ေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂ်က္ဖရီဖဲ့လ္မန္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ၎ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါ တယ္။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း၏ တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ ကတိကဝတ္ ျပဳထားမႈမ်ားအားလုံးကို မပ်က္မကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ယမန္ေန႔က ျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ တင္ျပခ်က္တြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို အတည္ျပဳေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အဓိက လုပ္ငန္းသုံးခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္ -
(၁) ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရး၊
(၂) တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊
(၃) ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ဟု ေခၚသည့္ ယႏၲရား သစ္တစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီယႏၲရားအရ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ပုဂၢလိက က႑၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ယမန္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း၏ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားမႈမ်ားကို အေျပာ ထက္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ား ျပသကာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
နိဂုံးမခ်ဳပ္မီ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ အစည္းအေဝး၌ မိမိတို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ၿပီး၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္လာသည့္အေလ်ာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သံတမန္မ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔က သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသသို႔ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔က သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကို ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ၊ အထိခိုက္ခံရသည့္ သူအားလုံးသို႔ ေပးအပ္ လ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ WFP၊ FAO၊ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management ႏွင့္ ပုဂၢလိက အလႉရွင္မ်ား ပါဝင္မႈျဖင့္၊ လာမည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား လိုအပ္သည့္ သူမ်ားထံသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိေတာ့မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ တို႔အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ မွ (၃) ရက္ေန႔ အထိ ဒါကာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ျပန္လည္ လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ႏွစ္ဘက္လုံးမွ သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး တို႔အား ေနျပည္ေတာ္ သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကား ထားပါတယ္။
စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးလမ္းျပေျမပုံ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္လည္း ႐ႈျမင္ပါတယ္။
ပၪၥမအခ်က္အေနျဖင့္၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေလးထားရပ္တည္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမၽွ မရွိပါ။ ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားရွိပါက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူအမ်ား၏ ဒုကၡေရာက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အေလးထားမႈ မရွိဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းအေျခအေနအား လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း လုံးဝ မရွိသည့္အျပင္ ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ယင္းျပႆနာမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့မည့္ အေျဖ ရရွိေရး အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အိုးအိမ္မ်ား စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ ေနရသည့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ ခံစားေနရမႈေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ရပါတယ္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနအိမ္မ်ားအား စြန္႔ခြာ၍ အျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ခိုလႈံေနၾကရသူမ်ားအေပၚ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္းလစ္လ်ဴမ႐ႈႏိုင္ပါ။ ေကာင္းသူႏွင့္ ဆိုးသူကို ခြဲထုတ္ရပါမည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ရွာေဖြသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္း ရွည္လ်ားသည္ကို သိရွိပါတယ္။ မိမိတို႔သည္မေလၽွာ႔ေသာဇြဲလုံလျဖင့္၊ နည္းလမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ခိုင္မာစြာ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.