04 August, 2017

ဆူဖီဝါဒ၏ လူသားအေပၚသြန္သင္မႈ

Image may contain: 1 person, textမြတ္စလင္တစ္ဦးက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္ထားကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္၊ အတုိက္အခံ မ်ားႏွင့္ မလိုမျပည့္မႈအတြက္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္ အားငယ္ေနမႈ မ်ားအား ဇြဲလံု႔လဝီရိယအျပင္ သည္းခံႀကံ႕ခိုင္မႈျဖင့္ပါ မည္သို႔ျပဳမူရမည္ စသည္တို႔ကို ဆူဖီဝါဒက သြန္သင္သည္။ ဆူဖီဝါဒက မြတ္စလင္တစ္ဦးအား အရွင္သိစိတ္မျပတ္ထား၍ ဘဝတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပုဂၢလ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဆူဖီဝါဒသည္ ဉာဏ္အလင္းရရွိေစသည့္ လမ္းစဥ္ဘက္ဦးတည္ေစေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕က အားစိုက္ရန္မလိုေသာ စိတ္မခ်မ္း ေျမ႕ဖြယ္ရာႏွင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ ေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာဝတၱရားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေစသည္ဟုမခံ စားဘဲ ဘဝ၌ႀကံဳသမွ်ကို ေမတၱာအျဖစ္ လက္ခံလ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ဘဝျဖစ္လာရန္ ျပဳမူႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
ဆူဖီဝါဒ၌ ဂူလန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးမွာ လူသားအက်ိဳးျပဳဘဝမ်ိဳးျဖစ္လာရန္ ေစ့ ေဆာ္ၿပီး အစၥလာမ္သစၥာတရားမ်ား စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ အခိုင္အမာအျမစ္တြယ္ေစသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္း လမ္း အစီအစဥ္ တစ္ခု ေထာက္ပံ့ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ဂူလန္သည္ ဆူဖီသူေတာ္စင္ မ်ား၌ တစ္ခါတစ္ရံေတြ႕ရေသာထူျခားဆန္းက်ယ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္မႈျဖင့္မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အရာ၊ သိပၸံနည္းျဖင့္အေျဖမေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို အနည္း ငယ္မွ်သာစိတ္ဝင္စားသည္။
ဆူဖီသူေတာ္စင္ႀကီးမ်ား၏ သြန္သင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂူလန္၏ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုမႈမ်ားက သူ႔အား ဆူဖီဘဝ မ်ိဳး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ဟု မၾကာခဏ စြပ္စြဲေဝဖန္ခံရျခင္းမွ မကာကြယ္ခဲ့ေပ။ (ဆူဖီသူ ေတာ္ စင္ႀကီးမ်ား၏သြန္သင္မႈကို ေထာက္ခံေျပာဆိုသည့္အတြက္ ဆူဖီဝါဒီဟု အစဥ္စြပ္စြဲခံရသည္။) အေစာပိုင္း ကာလရွိ ဆူဖီတို႔၏ တက္ႂကြလုပ္ေဆာင္သည့္စြမ္းအား အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းပံုစံျဖင့္သာရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဆူဖီလမ္းစဥ္မ်ား အျဖစ္ ပံုေဖာ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီကာလမ်ား၌ ဆူဖီမ်ားစြာတို႔က လက္ေတြ႕ ဘဝကို စြန္႔လႊတ္၍သံုးမရေသာ စိတ္ကူးယဥ္ထင္ျမင္ခ်က္၊ ယူဆခ်က္တို႔၌ နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့သည္။သူတို႔သည္ ဂူလန္အျမင္အရ တူရကီသမၼတႏုိင္ငံအပါအဝင္ မြတ္စလင္ကမာၻ၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပညာေရးအၾကပ္ အတည္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူတို႔၌ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုအၾကပ္အတည္းမွာ သိပၸံအသိပညာႏွင့္ နာမ္ေရးရာတန္ဖိုးမ်ားၾကား စုစည္းမႈၿပိဳကြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို ဂူလန္က သူ႔ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ သေႏၶတည္ခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္သည္။
ဂူလန္ႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ထူေထာင္၍ အသက္ဝင္ေစ သည့္ အခ်ိန္အထိ တူရကီႏုိင္ငံရွိေက်ာင္းသားမ်ားကို အစဥ္အလာအရက်န္ခဲ့ေသာ မဒ္ရဆာေက်ာင္းမ်ား၊ ဆူဖီ ထုိင္ဝုိင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ေလာကီေခတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ယူရန္ တြန္းအား ေပးခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းပံုစံမ်ားအနက္ မည္သည့္ေက်ာင္းပံုစံမ်ိဳးကမွ် ရုပ္နာမ္ေရးရာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ သိပၸံပညာ ဗဟုသုတတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာမေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ေပ။ ထုိစဥ္ေခတ္သစ္ေက်ာင္းမ်ား၌ အေတြးအေခၚ ဆုိင္ရာ တရားေသလက္ခံရသည့္ အယူဝါဒမ်ားသာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ မဒ္ရဆာေက်ာင္းမ်ားက လက္ေတြ႕ဘဝ ႏွင့္ေဝးကြာ သြားျခင္း၊ နာမ္ေရးရာထုိင္ဝိုင္းမ်ားက ရုပ္လြန္သက္သက္၌သာ နစ္ျမဳပ္ေနျခင္း၊ စစ္ေက်ာင္းမ်ားက အင္အားသံုးရန္ သက္သက္ကိုသာ ကန္႔သတ္သင္ၾကားေပးျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အားလံုး ပညာေရး အရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ေပ။
ဆူဖီထုိင္ဝုိင္းမ်ားက သူတို႔ကိုသူတို႔ နာမ္ေရးရာစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားတိုးတက္ေအာင္ မိမိတို႔၏သြန္သင္မႈျဖင့္ ဂရုတစိုက္ လုပ္ၾကေသာ္လည္း ေခတ္ေပၚလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ ဆည္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဂူလန္အသံုးအႏႈန္းအရ သူတို႔သည္ ေရွးရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ရွိခဲ့ေသာ သူေတာ္စင္မ်ား၏ အံ့ ဖြယ္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ေကာင္းမႈသီလမ်ားအေၾကာင္း တဖြဖြေျပာဆိုလ်က္ ေျဖသိမ့္ေနၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စု ႏွစ္မ်ား၌ ဆူဖီဝါဒက ေခတ္သစ္မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာလမ္းညႊန္မႈမ်ား မေပးစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆူဖီ လမ္းစဥ္မွ နိမ့္ဆင္းသြားေသာ္လည္း အနာဂတ္အတြက္ နာမ္ေရးရာက်င့္စဥ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈသစ္ျဖင့္ အား သစ္ေလာင္း ေစႏိုင္သည့္ ဆူဖီအစဥ္အလာတစ္ခုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျပန္လည္အသက္သြင္းႏုိင္သည္။
အေၾကာင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈတုိးတက္ရန္ အဓိကႀကိဳတင္ျမင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မွာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆုတ္ ၿပီး အက်ိဳးမေပးေသာ စိတ္သေဘာထားမ်ားအား ေျပာင္းေစျခင္းျဖစ္လွ်င္ ထုိသို႔ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခု တည္းေသာ နည္းလမ္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံ၍ မိမိ၏လႈံ႕ေဆာ္မႈ (စိတ္လုိက္မာန္ပါလုပ္ ျခင္း)ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ေကာင္းမႈသီလႏွင့္ ဉာဏ္ပညာအတြက္ ရုန္းကန္ေစမည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းအား ရွာေတြ႕ ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤသည္ပင္ ဆရာႀကီးဂူလန္ေျပာခဲ့သည့္ ဆူဖီဝါဒအေၾကာင္းစံုျဖစ္သည္။ အစၥလာမ့္နာမ္ေရးရာဘဝ သည္ ၿခိဳးၿခံျခင္း၊ ပံုမွန္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ မေကာင္းမႈအႀကီးအေသးဟူသမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္ျခင္း၊ ျဖဴစင္ေသာ ရည္စူးခ်က္ထားျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္း၊ စာနာစိတ္ရွိျခင္း၊ မိမိ၏အားနည္းမႈႏွင့္ အထီးက်န္မႈဝန္ခံျခင္း စသည္တို႔ အေပၚအေျခခံ၍ ၎တို႔သည္ဆူဖီဝါဒ၏အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာသည္။
ဆူဖီေလ့က်င့္မႈကို မြတ္စလင္အတြက္ အစၥလာမ့္အတြင္းဒိုင္မင္းရွင္းအား ဉာဏ္အလင္းေဆာင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း တစ္ခုပမာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ စီစဥ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ေပၚစိန္ေခၚမႈမ်ားကို အက်ိဳး မေပးေသာ အေတြးအေခၚမဲ့အရာမ်ားအား လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသတႀကီးျငင္းပယ္ျခင္းစေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ ထဲ့သုိ႔ မက်ေရာက္ေစဘဲ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္။ ေခတ္သစ္လူသားအား လံုး ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေမးခြန္းမွာ လူ႔အရည္အေသြး၊ ေကာင္းျမတ္ေသာအျပဳအမူ၊ သူတစ္ပါးအေပၚေမတၱာ ထားျခင္း၊ မိမိဘဝတိုးတက္ ေစမည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေစမည့္ တက္ႂကြေသာဆႏၵ၊ ကမာၻႀကီး၌ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ ေစလိုသည့္စိတ္ထား၊ အဆိုပါဆႏၵႏွင့္အညီလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕လာေသာ တန္ျပန္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈတို႔ကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဇြဲလံု႔လဝီရိယစသည္တို႔ တိုးတက္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ရမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။
မြတ္စလင္အဖို႔ ဂူလန္အျမင္အရ ဆူဖီအေတြးအေခၚရွင္ဟူသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နိမ့္ဆင္းလာခဲ့ ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚ၍ ၎တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ လက္ေတြ႕ က်ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္နာသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေခတ္သစ္မြတ္စလင္မ်ားက ေခတ္ဆန္မႈ၌ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုၿပီး လုိအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္လိုပါက လူတိုင္းအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တုိင္ စတင္လုပ္ရမည္။ ဆူဖီဝါဒက ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္မ်ားကို တစ္ဦးစီ၏ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ၊ နက္ရႈိင္းသည့္ေမတၱာ၊ အတုယူဖြယ္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းတုိးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္စဥ္ လိုအပ္ေသာ ရဲစြမ္းသတၱိစသည္တို႔ကို ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းႏိုင္သည့္ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုအျဖစ္ ကမ္းလွမ္းသည္။
ဆူဖီဝါဒက ေပးကမ္းသည့္နာမ္ေရးရာက်င့္ႀကံမႈအစီအစဥ္အား ေခတ္သစ္သိပၸံပညာမွသည္ ၎၏က်င့္ ဝတ္ဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕သမားမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အကန္႔အသတ္အထိ အားလံုးကို ဆန္း စစ္ျဖဴစင္သည့္ ခုိင္မာေသာအေျခခံတစ္ခုျဖင့္ ကမ္းလွမ္းပံ့ပိုးထားသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သိပၸံႏွင့္ လူသားဆန္မႈ ကို လည္းေကာင္း၊ သိပၸံဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ လူ႔စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား၊ ဘဝကိုသိပၸံႏွင့္ ဘာသာေရးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းစသည့္ သီးျခားစီျဖစ္ေနေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို သင့္ျမတ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္သည္။ ဤသည္ ပင္ ပညာမွ်ေဝ သင္ၾကားေပးသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ စိန္ေခၚ မႈမ်ားျဖစ္သည္။

Thomas Micheal
Peace and Dialogue In A Plural Society
http://www.alinn-u-yin.com/archives/1349
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.