04 July, 2017

တရုတ္ျပည္သို႕အစၥလာမ္သာသနာကိုစတင္ယူေဆာင္ခဲ႕သူ


အစၥလာမ္သာသနာသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀)ခန္႕မွစ၍ တရုတ္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ႕သည္။
တန္မင္းဆက္(Tang Dynasty)၏ ေရွးမွတ္တမ္းေဖာ္ျပခ်က္၌ (၇)ရာစုတြင္ အာရပ္ႏုိင္ငံမွေစတမန္ တစ္ဦးေရာက္ရွိခဲ႕သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
သာဝကၾကီးဟဇ္ရသ္စအဒ္ဗင္န္အဗီဝကားစ္(ရေသြ႕ယလႅာဟ္ဟုအန္န္ဟု)ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ သည္ ခရစ္သကၠရစ္(၆၅၀)တြင္ တရုတ္
ျပည္သို႕လက္ေဆာင္ပဏာမ်ားႏွင့္တကြ အစၥလာမ္သာသနာကိုပါ ယူေဆာင္၍ ေရာက္ရွိခဲ႕သည္။
ထိုုစဥ္က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ယြန္ေဝ႕(Yung Wiae)သည္ အစၥလာမ္၏ အဆံုးအမမ်ားသည္ အနည္းငယ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မူ႕ ရွိသည္ဟုျမင္မိေသာ္လည္း အစၥလာမ္ သာသနာအားေလးစားခဲ႕သည္။
ကြန္ျဖဴရွပ္ ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာသင့္ျမတ္မူ႕ရွိသည္ဟု ယူဆကာ ဟဇ္ရသ္စအဒ္(ရေသြ႕)ကို သူ၏လူထုၾကား ဝါဒျဖန္႕ခ်ီမူ႕အခြင့္အေရးေပးခဲ႕သည္။
အစၥလာမ္အေပၚသူ၏ေလးစားမူ႕ကိုျပသ သည့္အေနႏွင့္ တရုတ္ျပည္၏ပထမဦးဆံုး ေသာဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို Ch'anganေဒသတြင္တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႕ေပးခဲ႕သည္။ ယင္းဗလီသည္ယေန႕ထိ ထိုေဒသတြင္ တည္တံ႕လ်ွက္ရွိသည္။
ထို႕ေနာက္တြင္ မြတ္စလင္မ္ကုန္သည္မ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဧည့္သည္မ်ား စီးပြားေရးႏွင့္ဘာသာေရး အေၾကာင္းခံမ်ား ေၾကာင့္ တရုတ္မြတ္စလင္ဆက္ဆံေရး အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ႕သည္။
မင္မင္းဆက္ (MinDyanasty1368-1644CE) အစပိုင္းအထိ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀၀)တိုင္ အစၥလာမ္ သာသနာသည္ တရုတ္ျပည္၌ ဖြံ႔ျဖိဳးရွင္သန္ခဲ႕သည္။ကိုယ္ပိုင္ ဓေလ့ ရုိးရာ ထံုးတမ္း စဥ္လာႏွင့္ေနထိုင္ခဲ႕ၾကျပီး တရားဥပေဒေရးရာအရလည္း မ်ွတစြာ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခဲ႕ရသည္။ မြတ္စလင္မ္တို႕၏ ေရႊေခတ္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။

ခ်င္မင္းဆက္ (Ch'ing Dynasty1644-1911CE)ေခတ္ တြင္ ဤသည္တို႕မွာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႕ရသည္။ ခ်င္ တို႕သည္ မန္ခ်ဴးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး တရုတ္ျပည္တြင္လူနည္းစုျဖစ္သည္။
၎တို႕သည္ မြတ္စလင္မ္ ဟန္ တိဗက္ႏွင့္ မြန္ဂို တို႕၏ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမူ႕မ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆန္႕က်င္ေသာ ေသြးခြဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ခဲ႕ၾကသည္။အဓိကအားျဖင့္ တရုတ္ျပည္တြင္ မြတ္စလင္မ္ဆန္႕က်င္ေရးခံစားမူ႕စိတ္ဓါတ္ ကိုႏုိးေဆာ္ခဲ႕သည္႕ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၎တို႕က ဟန္စစ္သည္လူမ်ဳိးစုတို႕အား မြတ္စလင္မ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္တြန္းအားေပး ခဲ႕ၾကသည္။

ေမာ္စီတုန္း (MaoZedong) ၏၁၉၄၈ခုႏွစ္ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပိုင္းကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မူ႕စနစ္အစတြင္ မြတ္စလင္မ္ႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ား အဖိႏွိပ္အခံရဆံုးျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္တို႕၏သေကၤတလကၡဏာအားလံုးေခ်ဖ်က္ျခင္းခံရသည္။ရာစုႏွစ္မ်ားစြာသံုးခဲ႕ေသာအာရဗီဘာသာ စာေပကို လက္တင္ဘာသာသို႕အတင္းဖိအားေပး ေျပာင္းခိုင္းခဲ႕သည္။
အူအီဂူရ္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္မ္ ၃ေသာင္းေက်ာ္ကို မိမိတို႕ေဒသတြင္ပင္ အတင္းအၾကပ္လုပ္အားေပးခိုင္းေစခဲ႕သည္ ေရွ႕ေဆာင္အိမာမ္မ်ား ပညာရွင္မ်ားကို ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ ရုံမ်ွမက ဝက္ေမြးျမဴေရး စခန္းမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ေစခိုင္းခဲ႕သည္။ ၎စခန္းမ်ားကို ဗလီမ်ား အနီးတြင္ စခန္းဖြင့္ ေမြးျမဴခဲ႕ၾကသည္။ မြတ္စလင္မ္ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ေစကာ မက္စ္ဝါဒ ႏွင့္ေမာ္စီတုန္း ဝါဒသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႕ တက္ေစခဲ႕သည္။ ဗလီ(၂၉ ၀၀၀)ခန္႕ကို ပိတ္ျပစ္ကာ အိမာမ္မ်ားကို ရက္စက္စြာညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ စက္ခဲ႕သည္။ မြတ္စလင္မ္(၃၆၀၀၀)ခန္႕ကိုသတ္ျပစ္ခဲ႕သည္။
ေမာ္စီတုန္း၏ မက္စ္ဝါဒကို ၁၅ႏွစ္မ်ွ ျပင္းထန္စြာက်င့္သံုးခဲ႕ျပီး ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒအစိုးရသည္ မြတ္စလင္မ္တို႕ကို လြတ္လပ္စြာစိတ္ၾကိဳက္ေခ်မႈန္းခဲ႕ၾကသည္။
၁၉၇၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ေၾကျငာျပီးခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္မြတ္စလင္မ္မ်ား သည္၎တို႕ ခံစားခဲ႕ ရေသာ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို ခံစားမေနဘဲ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းၾကရာ ယခုအခါ တရုတ္ျပည္အႏွံ႕ ဗလီေပါင္း(၂၈ ၀၀၀)ေက်ာ္ရွိျပီး စင့္က်န္ျပည္နယ္တစ္ခုထဲမွာပင္ (၁ ၂၀၀)ခန္႕ ရွိေလသည္။
လက္ရွိတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကို တရုတ္ဘာသာ(၈)မ်ဳိးျဖင့္ဘာသာျပန္ထားျပီး အူအီဂူရ္ႏွင့္ အျခား တူရကီဘာသာ စကားမ်ားစြာတို႕ျဖင့္လည္း ဘာသာျပန္ျပီး ျဖစ္သည္။
(Ref; အမွတ္စဥ္ ၁၄၃/၁၂-၂၀၀၁ခုႏွစ္ထုတ္
Salik: The so-journer A Quarterly Magazine by Petapis မွ Muslims Chinaအား ဆရာအုမရ္ခင္ညြန္႕ျပန္ဆိုေရးသားမူ႕ကို
အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ျပန္လည္တင္ျပသည္။)
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.