13 May, 2017

ဘာေၾကာင့္ တပ္က အာဏာ မသိမ္းနိုင္တာလဲ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အကြက္ခ်ႀကံစည္ သီအိုရီမ်ား (conspiracy theory) ေခတ္စားတတ္သည္။ အမ်ားစုမွာ စိတ္ကူးယဥ္ ပုံျပင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခုတႀကိမ္တြင္ ေနာက္တခု ေပၚထြက္လၽွက္ရွိသည္။ သက္ေရာက္မွု အလားအလာမ်ားအရ ဆင္ခ်င္သုံးသပ္ရန္ ထိုက္တန္ ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်၍ စစ္အစိုးရသစ္တခု ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု အဆိုပါ သီအိုရီက ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ NLD ပါတီ အာဏာရရွိခဲ့၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၿပီး တႏွစ္ျပည့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုသီအိုရီက မီဒီယာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာရသည္။ သမိုင္းဝင္ အျဖစ္အပ်က္ ၂ ခုလုံးက စိတ္မသက္သာစရာ သုံးသပ္မွုမ်ား ေပၚထြက္ေစခဲ့ၿပီး ႁခြင္းခ်က္မရွိ အားလုံးနီးပါးက NLD အစိုးရ၏ ပထမဆုံး ႏွစ္ကို စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္ နိုင္ငံမဲ့ “ရိုဟင္ဂ်ာ” မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ညင္းဆန္ခဲ့ျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနၾကသည့္ နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မွု ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ သူ၏ အစိုးရဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္သူမ်ားက သူတို႔၏ ခုခံကာကြယ္မွုကို အလၽွင္အျမန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရသစ္တခုကို အကဲျဖတ္ရန္ ေစာလြန္းေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က NLD အေမြဆက္ခံခဲ့ရေသာ ရွုပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုု သူတို႔က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ကိစၥအခ်ိဳ႕မွာ ကိုလိုနီေခတ္ အထိပင္ ျပန္ေရာက္သြားသည္။ အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္မွုမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ေန၍ တပ္မေတာ္ဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္သည္ဟု သူတို႔ ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ ထိုထက္ပို၍ တပ္မေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရကို တမင္သက္သက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္ဟု အျမဲတမ္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သုံးသပ္သူမ်ား၏ အျမင္အရၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ NLD အာဏာရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အရပ္သား အစိုးရ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေထာင္ရမည့္ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုလည္း သူတို႔လိုခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲကို ခြန္အားရွိသည့္ စစ္အစိုးရတခုကသာ ေပးနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသြးေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္က လူၾကမ္းေနရာမွ ကခဲ့ သည္ဟူ၍ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ စနစ္တခု ျဖစ္လာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အာ ဏာ အျပည့္ဝဆုံး နိုင္ငံေရး အင္အားတခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္မွာ မွန္ကန္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို ခန႔္ထားခြင့္ ရွိသည္။ အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုကို တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အာဏာျပင္းသည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီကိုလည္း သြယ္ဝိုက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းမ်ားက လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ NLD အစိုးရကို အားနည္းေစရန္ သို႔မဟုတ္ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတြင္ ေရရွည္အစီအစဥ္တခု ရွိမည္ဆို လၽွင္ သူတို႔တြင္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာစြာ ေျပာနိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ အစီအစဥ္ မွာ NLD အာဏာရရန္ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးတိုးတက္မွုမ်ားသည္ ယခင္စစ္ အစိုးရေဟာင္းက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပုံစံအတိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သံသယရွိစရာ မလိုပါ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန႔္က အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္တခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎ကို စစ္အစိုးရက စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းျပေျမပုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။

အားလုံး အစီအစဥ္တက်

ပထမဆုံး အဆင့္မွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ တခုေရးဆြဲရန္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ျပန္လည္က်င္းပရန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ အဆင့္မွာ ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီ က် ေသာ စနစ္တခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္တခု ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမ အဆင့္မွာ အေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ ႏွင့္ အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ ဥပေဒျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဆဌမ အဆင့္မွာ လႊတ္ေတာ္ အသစ္တခု ေခၚယူရန္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံး အဆင့္မွာ ေခတ္မီဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံတခု တည္ေဆာက္ျခင္း အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ သေဘာသဘာဝ၊ ေနာက္ဆုံးရလဒ္တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားမည္ ဆို လၽွင္ စစ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တို႔ ကတိျပဳထားသည့္ အတိုင္း အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါ သည္။ လမ္းျပေျမပုံ အတိုင္း အနီးစပ္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပေဒ မူ ၾကမ္းကို ဂ႐ုတစိုက္ စီမံထားသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲမွ တဆင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒ သစ္တခု အျဖစ္ အတည္ျပဳနိုင္ ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သစ္မ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက လစ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာတြင္ ၄၃ ေနရာ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဘက္ဘက္က ၾကည့္လၽွင္ အေတာ္ေလးပင္ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတမွု ရွိခဲ့သည္။ NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၈၆ ရာခိုင္ႏွုန္း အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ကို သမၼတ အထက္မွ ေနရာတခုေပးနိုင္မည့္ ဟာကြက္တခုကို ရွာေဖြနိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းက မွတ္သားေလာက္စရာ အသြင္ေျပာင္းလဲလာျခင္းမွာ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားက ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို ရပ္တန႔္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက (လုပ္လိုပါက) လုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အလြန္ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလၽွာ္သည္ဟု သူတို႔ ေမၽွာ္လင့္ခ်င္မွ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူး ဖန္တီးျခင္းကေတာ့ သူတို႔ကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ကို အာဏာရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္၍ တိုင္းျပည္၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည္ကို သူတို႔ ႀကိဳ တင္ ေမၽွာ္လင့္ၿပီး ျဖစ္ပါမည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အာဏာရသည္ကို တပ္မေတာ္က ျမင္ခ်င္ခဲ့သည္၊ သို႔မွသာလၽွင္ NLD က်ရွုံးသည္ကို သူတို႔ ျမင္နိုင္ၿပီး အရပ္သားမ်ား၏ ျမန္မာနိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိမွုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွင့္ နိုင္ငံေရး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ လက္မခံနိုင္စရာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကမူ လက္ခံနိုင္စရာ ျဖစ္သည္။

အာဏာ ရရွိသည့္ အခ်ိန္ကစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသဇာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္မွုမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အေျခခံဥ ပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ သူ၏ အားထုတ္မွုမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥတိုင္း တြင္ တပ္မေတာ္က လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္ဘက္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္း အေပၚၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွု

သေဘာထားတင္းမာမွုကို သေဘာက်သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခြင့္ အာဏာက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ခန႔္ႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ သေဘာတူညီမွု တခု ရရွိေရးကို ဦးတည္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္၏ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မွု ရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံကို နိုင္ငံတကာမွ ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ေဝဖန္မွုမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ပါ ဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆိုလၽွင္ပင္ အားနည္းမွုမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မွုမရွိသည့္ အသြင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အရပ္သား အစိုးရ၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝမွုႏွင့္ စာနာမွု ကင္းမဲ့မွုမ်ား ပိုမိုေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အမ်ားစုက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သား၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ စစ္အစိုးရတခုကို ေတာင္းဆိုလာလိမ့္မည္ဟု အကြက္ခ်ႀကံစည္ သီအိုရီမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အယူအဆက NLD သည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပႆနာ အမ်ားအျပားအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ NLD က အေသးစိတ္က်ေသာ မူဝါဒ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ နည္းဗ်ဴ ဟာ အနည္းငယ္မၽွ ႏွင့္ အာဏာ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ားက စည္းစနစ္က်နမွု နည္းပါးၿပီး ျပည့္သူ႔ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္နိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သီးျခားေနတတ္မွု၊ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးလိုေသာ စတိုင္ႏွင့္ အရာရာတိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းတို႔က မေက်နပ္မွုမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ မတြင္ က်ယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာ ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္က်ဆင္းေစခဲ့သည္။

အကြက္ခ်ႀကံစည္ သီအိုရီသမားမ်ားက စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာစြန႔္လႊတ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အခ်က္ကိုလည္း မ်က္စိေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔သို႔ ျပဳလုပ္ရန္ သူတို႔ စစ္ပြဲတြင္ ရွုံးနိမ့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပဖိအားေပးမွုမ်ား သူတို႔ အေပၚတြင္ ရွိမေနခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းသည့္ အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ အခ်ိန္ထက္မဆို အာဏာ ပို၍ျပည့္ဝေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူတို႔က တိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားနိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔က တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္ၿပီး ပိုမို လူႀကိဳက္မ်ားမည့္ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရက အေကာင္းဆုံး အေထာက္အပံ့ ေပးနိုင္သည့္အတြက္ အာဏာကို အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကသည့္ အသြင္ရွိပါသည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံကို အနည္းဆုံး တိုက္ရိုက္ မအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေတာ့ပါ။ တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးတြင္ ၎၏ အဓိက ေနရာကို ကာကြယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ တို႔တာဝန္ အေရး ၃ ပါးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို စိန္ေခၚလာမွု မွန္သမၽွအား သူတို႔ တုန႔္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ားအျပားကို ေဝမၽွခြဲေပးထားသျဖင့္ NLD အစိုးရကို သူတို႔က ေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္။ သူတို႔ကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံကို အင္အားေကာင္းေသာ၊ ေခတ္မီေသာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ စည္းလုံးေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ားေလးစားမွုကို ခံရေသာ နိုင္ငံတခု ျဖစ္ေစလို ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ထဲမွ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕က သူတို႔ အာဏာလက္လႊတ္ခဲ့ရျခင္းကို ေနာင္တရၿပီး NLD အစိုးရ၏ လက္ရွိ ဒုကၡမ်ားကို ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ေနၾကမည္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုပါ။ အေရးေပၚ အေျခအေနတခုတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္ထိန္းခ်ဳပ္ မွုကို ျပန္လည္ရယူရန္ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား ကမူ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အရွုပ္အေထြးမ်ား စီမံခန႔္ခြဲရျခင္းကို NLD လက္သို႔ ေပးအပ္ၿပီး ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေနၾကသည့္ အသြင္ ရွိပါသည္။ တဘက္တြင္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးရွိမည့္ အဓိကက်ေသာ ေနရာမ်ား ႏွင့္ စီပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခား အဆက္အသြယ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ျပန္လည္ရရွိနိုင္မည္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အကြက္ခ်ႀကံစည္မွု သီအိုရီသမားမ်ားကို အေျဖေပးရမည္ဆိုလၽွင္ … ဟုတ္ပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတြင္ အစီအစဥ္တခု ရွိပါသည္။ ထို အစီအစဥ္မွာ အစိုးရ၏ ေနစဥ္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားမွ ေနာက္ဆုတ္ရန္ ႏွင့္ ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ခြင့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ႀကီးမားေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမွုကို ဆက္လက္က်င့္ သုံးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ က်ရွုံးေစမည့္ ဒုတိယ လၽွို႔ဝွက္ အႀကံအစည္တခု ရွိေနသည္ ဆိုျခင္းက ယုံၾကည္လက္ခံနိုင္ေလာက္စရာ မရွိပါ။ ရွိခဲ့လၽွင္ ထိုအႀကံအစည္က ပထမပိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပ်က္ျပားသြားေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က လက္ရွိ အစိုးရ၏ ပထမသက္တမ္းၿပီးဆုံးသည္အထိ တာဝန္ယူခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ဘာေတြျဖစ္လာမည္ကို မွန္းဆရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕ သေဘာက်ေသာ ျဖစ္နိုင္ေခ် ဇာတ္လမ္းတခု မွာ ေနာက္လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံသည့္ ပါတီတခု အင္အားေကာင္း လာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ကိုယ္တိုင္ပင္ ပါတီကို ဦးေဆာင္လာနိုင္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာခဲ့ လၽွင္ အဆိုပါ ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက NLD ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပ၍ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အမ်ားစု၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာဆိုလာသည္ကို ၾကားရလၽွင္ မည္သူမၽွ အံ့ၾသမေနသင့္ပါ။

(Andrew Selth သည္ Griffith Asia Institute မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ တဦး ျဖစ္ၿပီး သူေနာက္ဆုံးေရးသား ခဲ့သည့္ စာအုပ္မွာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Routledge စာအုပ္တိုက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Burma, Kipling and Western Music: The Riff from Mandalay” အမည္ရွိ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၎၏ Nikkei Asian Review ပါ Why Myanmar’s military is not planning a coup ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Topics: တပ္မေတာ္, ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.